IU14 – An toàn thông tin

Nội dung: Kiểm soát truy cập và đảm bảo an toàn dữ liệu: Tài khoản người dùng, mật khẩu tốt, giao dịch trực tuyến, tường lửa; Phần mềm độc hại: Các loại phần mềm độc hại, cách phòng chống.

IU114-Mạng máy tính

Nội dung: Mạng máy tính, truyền dữ liệu trong mạng, đường truyền, Intranet và Internet, tải nội dung và kết nối mạng.

IU112-Phần mềm

Nội dung: Khái niệm phần mềm, bản quyền phần mềm, yêu cầu hệ thống đối với phần mềm, các loại phần mềm và làm việc với phần mềm.